Bronnen

16 januari 2009 tot besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (2009-03-11) staatblad, 2009200927

Aben, F., Vooijs, M., Opvattingen van jongeren en hun ouders over de Nederlandse Filmkeuring Jeugd en samenleving, 23e jrg., nr. 5, 1993, pp. 227-237

Abraham, M., Buysse, W., Loef, L. & Van Dijk, B. (2011). Pilots ProKid Signaleringsintrument 12-geëvalueerd. Amsterdam: DSP-Groep.

Adriaenssens, P. & Caluwé, N. & Van Acker, J. (2005), Nachtwacht: jeugdcriminaliteit is geen probleem [debatprogramma], Canvas

Agentschap Jongerenwelzijn. (2014). Jij en het ondersteuningscentrum jeugdzorg. Brochure. Koning Albert II-laan, bus 32, 1030 Brussel.

Agnes, L. (2010). Juvenile sex offenders: mental health and reoffending: academisch proefschrift (afstudeeropdracht). Amsterdam: Vrije Universiteit Medical Center Amsterdam, 2010

Alderweireldt, J., SOVA-training als alternatieve maatregel: De taak van de lokale politie binnen het nieuwe jeugdrecht, Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC), 2009

Alexander, M. (2006). Gewelddadige jeugddelinquentie. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (20 november 1989). Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Geraadpleegd op http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf
ANDERSSON, B. (2007), Diversity in residential care and treatment for young people, Sweden: Göteborg University Department of Psychology

ANDERSSON, B. Diversity in residential care and treatment for young people in Sweden. Göteborg University, Department of Psychology, 2007.

Andrews, D. A. 2011. The Psychology of Criminal Conduct: the impact of nonprogrammatic factors on criminal-justice interventions. 16(1), 1-23.

Andrews, D. A., & Dowden, C. (1999). A meta-analytic investigation into effective correctional intervention for female offenders. Forum on Corrections Research, 11, 18-21.

ANDREWS, D.A. & BONTA, J. The psychology of criminal conduct. 4Thedition, LexisNexis, 2006.

ANDREWS, D.A. & DOWDEN, C. Risk principle of case classification in correctional treatment. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2006, 50:1, 88-100.

ANDREWS, D.A., BONTA, J. & WORMITH, J.S. The recent past and near future of risk and/or need assessment. Crime & Delinquency, 2006, 52:1, 7-27.

Andriessen, M. ; Prins, S. ; De Witte, K. ; Hovelynck, J. ; Taillieu, T. (2004 – 2012) Rapport pleegzorg in opdracht van Jeugdzorg in Gezin.

Art. 19 bis. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de code voor de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming bedoeld bij artikel 19 bis van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd (4 maart 1991) (besluit).

Art. 37, Jeugdwet, , Belgisch Staatsblad, §1

Art. 38 van het Decreet van de Franse gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, Hoofdstuk IV van het Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, Belgisch Staatsblad

Art. 45ter en art. 45quater, Jeugdwet, Belgisch Staatsblad

Artikel 43. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd. (29/08/2013)

Asscher, J., Stams, G. J. J. M. & van der Put, C. 2012. Differences between Juvenile Offenders with and without Intellectual Disability in Offense Type and Risk Factors. Research in Developmental Disabilities: A Multidisciplinary Journal, 33, 1905-1913. Identificatiecode: ISSN: 0891-4222 ; DOI: 0.1016/j.ridd.2012.05.022

Assink, M., ; Bindels, A., Stams, G., de Vries, S. & Van der Put, C. 2013. Effectief vroegtijdig ingrijpen: een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag. Universiteit van Amsterdam.

Athens, L.H., The creation of dangerous violent criminals London, Routledge, 1989

Baerveldt, C. & Bunkers, H. (1997). Jeugd en cel in Nederland: over justitiële inrichtingen, jongeren en jongvolwassenen, Uitgeverij Tijdstroom, 175 p.

Baerveldt, C. (1990). De school : broedplaats of broeinest? Een vergelijkend onderzoek naar de rol van de school bij de bestrijding en verspreiding van kleine criminaliteit van leerlingen, Arnhem: Gouda Quint, 170 p.

Baerveldt, C., Bunker, H., De Winter, M., Kooistra, J., (1998), Assessing a moral panic relating to crime and drugs policy in the Netherlands: Towards a testable theory, Crime, Law and Social Change, Kluwer Academic Publishers

Balcaen, L. (2008) HCA-diensten. Diensten voor herstelrechtelijke en constructieve afhandeling. Brussel: OSBJ.

Balcaen, L. (2010). HCA Cijfernota 2009. Brussel: OSBJ.

Balcaen, L., (2006). De belangrijkste cijfers herstelbemiddeling, gemeenschapdienst en leerprojecten voor minderjarigen – 2004. Brussel: OSBJ.

Balcaen, L., Rumst, S. van & Verlinde, V. (2009). Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandeling in Vlaanderen – Cijfernota, 2008. Brussel: OSBJ.

Barnoski, R. (2004). Assessing risk for re-offense: Validating the Washington state juvenile court assessment. Olympia,wa: Washington State Institute for Public Policy

Bartels, A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 291-318). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Bartels, A.J. (2001). Het sociale competentiemodel in forensische jeugdpsychiatrie behandeling: verdieping en verbreding. In h. van Leeuwen, W. Slot en M. Uiterwijk (Red.). Antisociaal gedrag bij jeugdigen: Determinanten en interventies (pp95-124). Lisse: Swets en Zeitlinger.

Bartels, J. A. C. (Editor), Nijland, F. (Editor) (2009). Behandelen of straffen in het jeugdstrafrecht. Amsterdam: SWP.

Baumeister, R.F.& Leary, M.R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachment as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.

Becelaere, E., Caron, E. & Van Biervliet, P. (2002). Kleine Boefjes. Torhout: KATHO.

Beke, B., (1988) Bestuurlijke preventie van recreatiecriminaliteit, Groningen: Criminologisch instituut

Beke, B., (1993), De harde kern in beeld: jongeren en geweldscriminaliteit, SWP

Beke, B., Ferwerda, H. Van der Torre, E. & Bervoets, E. (2013). Jeugdgroepen en geweld: Van signalering naar aanpak. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Beke, B., Ferwerda, H., (1994) Wat scholen tegen geweld en wapenbezit kunnen doen, opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk, Jrg. 24, nr 9 p.38-39

Beke, B.M.W.A., van Wijk, A. & Ferwerda, H.B. (2002). Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld: tussen rondhangen en bendevorming. Amsterdam: SWP.

Belgium.be (2014). Jeugddelinquentie. Geraadpleegd op http://www.belgium.be/nl/justitie/veiligheid/criminaliteit/jeugdcriminaliteit/

Belton, B. (2014). Cadjan - Kiduhu': Global Perspectives on Youth Work. SensePublishers,, 2014

Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven (2005). Herstelbemiddeling voor minderjarigen. Overzicht historiek herstelbemiddeling minderjarigen. Leuven: BAL.

Berger, R., (1966), L’inadaptation juvénile en fonction de l’habitat, Birkhäuser-Verlag

BERNASCO, W. Trajectvorming in en rond de justitiële jeugdinrichtingen. Den Haag, WODC, 2001.

Bervoets, E.( 2012) Vlindermessen en djonko's: Jeugdcriminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal uit West, Den Haag: Boom Lemma uitgevers

Bervoets, E., (2007) Kleur bekennen: de rol van politie en justitie in de aanpak van discriminatie, Mechelen: Kluwer

BION, W. R. Experiences in groups. London, Tavistock, 1961.

Blom, H. (2015). Violence exposure among Swedish youth (afstudeeropdracht). Source: SwePub (National Library of Sweden)

Boedrij, K. (2004). Van Tegen naar Samen: Interacties bij herstelbemiddeling (Afstudeeropdracht). Heverlee: Sociale school Heverlee.

BOENDERMAKER, L. (1999), Justitiële behandelinrichtingen voor jongeren : populatie en werkwijze, Leuven: Garant

Boendermaker, L. (1999). Justitiële behandelingrichtingen voor jongeren: behandeling en werkwijze, Garant, 237 p.

Boendermaker, L. (2005). Multisysteemtherapie, wel of niet toepassen?, Kind en Adolescent, 26, p. 141-143.

Boendermaker, L. (2008). Jeugdzorg plus - drang en dwang in de jeugdzorg: nieuw zorgaanbod voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, Jeugd en co Kennis, jg. 2, nr. 1, p. 8-20.

BOENDERMAKER, L. Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting. Den Haag, WODC, 1998.

Boonen, J., Hooghe, M., Meeusen C., Quintelier, E., Verhaegen, S. (2012). Een eerste portret van de politieke en sociale overtuigingen van veertienjarige Vlaamse jongeren. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be.

Bosma, A. (2000). jeugdcriminaliteit aangepakt. Jeugd en co : voor professionals in de jeugdsector, 5 (8), 12-29. /

Bouwhuijsen, P. (2011). Schooluitval aanpakken. Zorg en Welzijn. Onderwijs en gezondheidszorg, Vol.35(2), p.12-14. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/index.html
Broederlijk Delen. (1999). Chili, tegen de stroom. [audiocassette]. België: Broederlijk Delen.

Bradt, L. (2005). Herstelbemiddeling als sociaal werkpraktijk. Agora, 25 (4). 24-29

Brink, G. van den Hoge, Eisen, ware liefde; de opkomst van een nieuw gezinsideaal in Nederland, Utrecht, NIZW, 1997

Brolet, C. (2009). Jong geweld: een onderzoek naar de omstandigheden en drijfveren van geweldfeiten bij minderjarigen. [Eindwerk]. Vrije universiteit Brussel: Faculteit recht en criminologie.

Bruins, J. (2002). Het Nederlands jeugdstrafrecht na 1995[citaat]. Geen plaats en instelling.

BRUINSMA, M. & BOON, A.E. Orthopsychiatrie, [be]handelbare jongeren? SWP, Amsterdam, 2001.

Brusten, E. (1999). Geweld op school: “Zeker niet bezuinigen op onderwijs”. campuskrant Jaargang, 10 (14). 8. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be.

Buntinx, K. & Claes, K. (2006). Herstelbemiddeling in de fase van de uitvoering: een beginselenreflectie. Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 27 (5), 7-22.

Burssens, D. (2007). Criminaliteit bij jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen. Tijdschrift voor sociaal-agogisch werk, 5, 18-26.

Burssens, D. (2007). Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?

Burssens, D., (2007), Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?, Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk: 2007, Volume: 28, Issue: 2, Pages: 85-89

Cailliau, G. ; Vanmaele, S. (1996). Bijzondere jeugdzorg (afstudeeropdracht). Katho-departement ReNo: Torhout, 1996

Cailliau, G. ; Vanmaele, S. (1996). Bijzondere jeugdzorg (afstudeeropdracht). Katho-departement ReNo: Torhout, 1996

Cantor, J. Children’s attraction to violent television programming: Why we
watch; the attractions of violent entertainment, New York, Oxford, University Press, 1998

Cantor, J., Nathanson, Amy I., Predictors of Children's Interest in Violent Television Programs, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 1997, Vol.41(2), p.155-67

Canvas. (2009). When kids get life [Databestand]. België: VRT

CAREY M.A., (1994) The group effect in focus groups: planning, implementing, and interpreting focus group research, MORSE J.M.: Critical issues in qualitative research methods, p. 225-241.

Carrette, V. (2003). Opvoedingsondersteuning & bijzonder jeugdzorg. Welwijs :
wisselwerking onderwijs en welzijnswerk. Jrg 14 (nr. 1), 27 – 31

Carrette, V. (2003). Opvoedingsondersteuning & bijzonder jeugdzorg. Welwijs :
wisselwerking onderwijs en welzijnswerk. Jrg 14 (nr. 1), 27 – 31

Cartuyvels, I. (2001), De grote etappes in het Belgische jeugdrecht: continuïteit, circulariteit of breuk?, Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten, Jrg. 2, nr.4, p. 132-157

Christiaens, J.(1999). De geboorte van de jeugddelinquent. Brussel: VUBPRESS.

CHRISTIAENS, J., DE FRAENE, D., RAVIER, I. (2005), La protection de la jeunesse: formes et réforme, Bruxelles : Bruylant

CHRISTIAENS, J., DE FRAENE, D., RAVIER, I., (2005) La protection de la jeunesse: formes et réforme, Bruxelles : Bruylant

CHRISTIAENS, J., DUMORTIER, E., ENHUS, E. & GELUYCKENS, T. Voor het eerst plaatste jongeren en recidive.Onderzoeksrapport in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn, VUBrussel, 2009.

Chui, W. H. C. Heng, C. (2011). Social bonds and male juvenile delinquency while on probation: An exploratory test in Hong Kong. Social bonds and male juvenile delinquency while on probation: An exploratory test in Hong Kong.

Claes, E. & Van Daele, E. (2012). Herstelbemiddeling: de burger als vrijwillige bemiddelaar. Alert: voor sociaal werk en politiek, 38 (2), 44-51.

Cohen, M. A. (1998). The Monetary Value of Saving a High-Risk Youth. Journal of Quantitative Criminology, 14, 5-33.

Coker K. L. , Smith P. H. , Westphal, A., Zonana H.V. & McKee S. A. (2014). Crime and Psychiatric Disorders Among Youth in the US Population: An Analysis of the National Comorbidity Survey. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 53 (8), 888–898, doi:10.1016/j.jaac.2014.05.007.

Cole, E., Sel, K., D'Oosterlinck, F. & Vandevelde, S. (2015). Samen schooluitval voorkomen: voor leraren en hulpverleners. Leuven: LannooCampus.
Wouter, S. & van Wijk, A. (2008). Inleiding criminaliteit en opsporing. Den Haag: Boom juridische uitgevers.
COLINS, O. Psychiatric disorders and psychopathy in detained male adolescents.Proefschrift, UGent, 2009.

Colledge, E ; Blair, R.J.R. (2001).The relationship in children between the inattention and impulsivity components of attention deficit and hyperactivity disorder and psychopathic tendencies. Personality and Individual Differences, Vol.30(7), pp.1175-1187.

Coolsaet, R. (2015). Het gevoel niet gewenst te zijn. De Standaard

Coolsaet, R., (2015, 30 november), Het gevoel niet gewenst te zijn, De Standaard, p.40

Cops, D. (2009). Boekbespreking: justitiële interventies voor jeugdige daders en risicojongeren. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be

Cops, D. Jacobs, L.(2015). Steunpunt Jeugd / Jeugdonderzoeksplatform. Geraadpleegt via https://www.law.kuleuven.be/linc/onderzoek/uitbreidingonderzoekjop20122015.html

Cotemans, J. (2002). Kindermishandeling als risicofactor van jeugddelinquentie. Kortrijk: KATHO IPSOC

Cuypers, E. (2012) Kritische kijk op gedragsproblemen: De aanpak van gedragsproblemen bij jongeren. Leuven: KATHO DEPARTEMENT SOCIALE SCHOOL
Daems, K., (2010), de aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen, Katholieke Hogeschool Kempen. Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde – Geel

Damon , W. (1990)). The Moral Child. Nurturing Children’s Natural Moral Growth. New York: Free Press.

Daniel, J., Monti, Jr. (1993). The culture of gangs in the culture of the school. Qualitative Sociology, 16. (4). 383-404. Geraadpleegd via www.springerlink.com

De Bodt, N. Deel II. De kinderrechtbank van Dendermonde. Geraadpleegd op donderdag 10 december 2015, http://www.ethesis.net/kinderrechter/kinderrechter_deel_2.htm

De effecten van games onderzocht: In De pauw, E., Pleysier, S., Van Looy, J., & Soetaert, R. (2008). Jongeren en Gaming(pp.21-35). Leuven, België: Acco.
De Groof, M. (2005). Temperament als verklarende factor voor de comorbiditeit tussen verslaving en gedragsstoornissen [thesis]. K.U.Leuven Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement Psychologie.

De Kimpe, S., Noorda, J. & Ferwerda, H. (2015). Jongeren en politie. Antwerpen: Maklu-uitgevers.

De Koster, M.(2007). Jongeren en criminaliteit: terug van nooit weg geweest. Een wandeling door de tijd, 10, 22-31.

De Pauw, E. (2013). Bewakingscamera’s hebben amper impact. [DVD-video]. België: Focus WTV en VTM Nieuws.

DE PLECKER, K. Sekseverschillen in de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij jongeren in een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand. Masterproef, UGent, 2009

De Redactie: –stem 18+ –, (2010). Wie niet horen wil moet voelen. Geraadpleegd op donderdag 10 december 2015, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/2.10766/2.10776/1.799370.

De Sloover, J.(3 juni 2015). Het plan en niks dan het plan. De Morgen, 29.

De Standaard. (2016, 7 december). Bemiddeling na ‘fietsdiefstal’ in Kortrijk. De Standaard, p. 15.

De Swart, J. J. W., Van den Broek, H., Stams, G. J. J.M., Asscher, J. J., Van der Laan, P. H., Holsbrink - Engels, G. A, & Van der Helm, G. H. P. (2011). The effectiveness of institutional youth care over the past three decades: A Meta-analysis. Manuscript submitted for publication.

Decock, G. (1993). De commissie Cornelis: op weg naar een Jeugdstrafrecht. Agora, 3, 8-15.

Decock, G. (1994). Jong, niet gek, wel straf: pleidooi voor een verantwoord jeugdstrafrecht. tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. Jrg. 15 (1994) (nr. 1), 19-24

Decock, G. (1994). Jong, niet gek, wel straf: pleidooi voor een verantwoord jeugdstrafrecht. tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. Jrg. 15 (1994) (nr. 1), 19-24

Decreet betreffende de integrale jeugdhulp (12 juli 2013). Belgisch staatsblad, 72-91.

Decreet tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd (29 november 2012). Belgisch staatsblad, 43-54.
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van minderjarige in de integrale jeugdhulp, BS 4 oktober 2004.

Dekeyzer, E. (2005). Sanctie, heropvoeding of herstel?: over de alternatieve maatregel bekeken vanuit het standpunt van de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank te Kortrijk i.s.m. het Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding van Zuid-West-Vlaanderen. (Afstudeeropdracht). Kortrijk: Ipsoc.

DEKOVIC, M., (september 1998), Jeugdcriminaliteit: feiten en mythen over een beperkt probleem., Kind en Adolescent, p 232-233

Dekovic´,M., & Prinzie, P. (2008). De rol van het gezin in de ontwikkeling van antisociaal gedrag. In I.Weijers & C. Eliaerts (Eds.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van Jeugdcriminaliteit (pp. 143-161). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Dekovic´,M., & Prinzie, P. (2008). De rol van het gezin in de ontwikkeling van antisociaal gedrag. In I.Weijers & C. Eliaerts (Eds.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van Jeugdcriminaliteit (pp. 143-161). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Délinquence des adolescents et maturation pubertaire analyses au travers du timing pubertaire perçu

Delputte, L. (28 november 2015). Alle schouders onder jong Brussel. De Standaard, p. 38.

Demey, E.(2014). De minderjarige en het gerecht. Heule: UGA.

Demeyere, I. (2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak.[eindwerk]. Kortrijk: IPCOC.

Demeyere, I. (2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak. [Theses]. Kortrijk: Ipsoc.

Demeyere, I., Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak, Kortrijk: Ipsoc, 2007

Detilloux, J., (2005), Minderjarigen in aanraking met het gerecht, Katholieke Hogeschool Kempen. Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel

DETRY I., GOEDSEELS E., VANNESTE C., (2010) Les chiffres des parquets de la jeunesse au grand jour, in GAZAN F., DE CRAIM C., TRAETS E. (eds.), Jeugddelinquentie: op zoek naar passende antwoorden. Délinquance juvénile: à la recherche de réponses adaptées, Antwerpen/Apeldoorn,p. 61 en 62.

Dewael, P. (2006). Ministeriële omzendbrief PLP 41 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen [omzendbrief]. Geraadpleegd op http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm.

Dienst voor strafrechtelijk beleid. (2015). Jeugdelinquentie. 12/12/2015, http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=190&lang=dutch

Dienst voor strafrechtelijk beleid. (2015). Jeugdelinquentie. 12/12/2015, http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=190&lang=dutch

DIERICK, N.,(2002), Jeugdrechtbank en jeugdbescherming, Torhout: KATHO-departement ReNo

Dodge, K.A.& Pettit, G.S. (2003). A biopsychosocial model of the development of chronic conduct problems in adolescence. Developmental Psychology, 39, 349-371.

Donker, A., Smeenk, W., Van der Laan, P. & Verhulst, F. (2004). Wie ziet wat? Docent- en ouderrapportage gecombineerd en vergeleken. Tijdschrift voor criminologie, 465, 4.

Douterlungne, Mia. (1994). Dag school!. Leuven: Hiva.

Dowden, C., Andrews, D. A. 2003. Does family intervention work for delinquents?: Results of a meta-analysis. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. 45(3).

Dreessen,I. (1994). De rechtspositie van delinquente minderjarigen : een vergelijkende studie van het Italiaanse Jeugdstrafrecht en het Belgische maatregelenrecht. KUL. Faculteit rechtsgeleerdheid. Afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie.

Driessche, S. V. (2015, 19 september). Je kind komt naar huis met foute vrienden. Wat nu? Het Laatste Nieuws, pp. 54-…

Dufraing, C. (2010). Herstelbemiddeling bij geïnterneerden: mogelijkheden en beperkingen. Een procesevaluatie vanaf de wet op de bemiddeling. (Afstudeeropdracht). Gent: Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid.

DUMORTIER, E. & CHRISTIAENS, J., (2006) De nieuwe wet op de jeugdbescherming. Krijtlijnen van een ambigue hervorming, Tijdschrijft voor Jeugdrecht en Kinderrechten

Economie. (2015). Voor het eerst geplaatste delinquente jongeren en recidive 13/12/2015. http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/bevolking/1402_voor_het_eerst_geplaatste_delinquente_jongeren_en_recidive.jsp

Economie. (2015). Voor het eerst geplaatste delinquente jongeren en recidive 13/12/2015. http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/bevolking/1402_voor_het_eerst_geplaatste_delinquente_jongeren_en_recidive.jsp

Eisenberg, N.(1982).The development of prosocial behavior. New York (N.Y.): Academic press.

Eisenberg, N., Fabes, R.A., Murphy, B., Karbon, M., Smith, M. & Maszk, P. (1996). The relations of children’s hospital dispositional empathy-related responding to heir emotionality, regulation and social functioning. Development Psychology, 32, 195-209.

Elegast vzw. (2013). Welkom bij Elegast. Geraadpleegd op 15 december 2015, van http://www.elegast.be/index.html

Eliaerts, C. (2006).Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?: prevalentie, risicofactoren, justitiële afhandeling en interventies. Brussel: VUBPRESS, 2006.

Ellis, H. (2014). Juvenile Delinquency and the Limits of Western Influence, 1850–2000. Geraadpleegd via http://link.springer.com

Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2010). Handboek persoonlijkheidspathologie, Bohn Stafleu van Loghum, 598 p.

Farrington, D P., & Welsh, B. C. (2007). Saving Children from a Life of Crime: Early Risk Factors and Effective Interventions. Oxford: Oxford University Press.

Farrington, D. P. (1986). Age and crime. In M. Tonry & N. Morris (Eds.), Crime and justice (pp. 29-90).
Chicago, il: University of Chicago Press.

Farrington, D. P. (1986). Age and crime. In M. Tonry & N. Morris (Eds.), Crime and justice (pp. 29-90).
Chicago, il: University of Chicago Press.

Farrington, D. P., & Loeber, R. (1999). Transatlantic replicability of risk factors in the development ofdelinquency. In P. Cohen, C. Slomkowski, & L. N. Robins (Eds.), Historical and geographical influences on psychopathology (pp. 299-329). Mahwah, nj: Lawrence Erlbaum.

Farrington, D. P., Jolliffe, D., Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M ., Kalb, L. M. 2001. The concentration of offenders in families, and family criminality in the prediction of boys' delinquency. Journal of adolescence. 24(5), 579-596.

Federale overheid (1965). Wet [betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade] [wet]. Geraadpleegd op http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1003610&param=informatie.

Federale Overheid, Gewesten en Gemeenschappen (2002). Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd [samenwerkingsakkoord]. Geraadpleegd op http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020845&param=inhoud.

Ferwerda, H. & Beke, B. & van der Torre, E. & Bervoets, E. (2013). Jeugdproblemen en geweld: van signalering naar aanpak. Den Haag: Boom Lemma uitgevers

Ferwerda, H. & Beke, B. & van der Torre, E. & Bervoets, E. (2013). Jeugdproblemen en geweld: van signalering naar aanpak. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Ferwerda, H. & De Kimpe, S. & Noorda, J. (2015). Jongeren en politie. Antwerpen: Maklu

Ferwerda, H. & De Kimpe, S. & Noorda, J. (2015). Jongeren en politie. Antwerpen: Maklu

Ferwerda, H. & Hardeman, M. (2013). Kijk… dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept. Cijfers 2010 t/m 2012. Arnhem: Bureau Beke.

Ferwerda, H. & Van Leiden, I. (2012) Het herstelbemiddelingstraject, De schade hersteld? Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen (p. 42-62).Arnhem: Bureau Beke

Ferwerda, H. & Van Wijk, A. (2014). Focus op de jeugdcriminaliteit: inleiding voor beroepspraktijk. Amsterdam: SWP.

Ferwerda, H. & Van Wijk, A. (2014). Focus op de jeugdcriminaliteit: inleiding voor beroepspraktijk. Amsterdam: SWP.

Ferwerda, H. (1989) Levensgeschiedenissen van maatschappelijk kwetsbare jongens : verslag naar aanleiding van de tweede ronde, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoekscentrum voor criminologie en jeugdcriminologie

Ferwerda, H., ( 2006), Cold cases, een hot issue, Advies- en Onderzoeksgroep Beke

Ferwerda, H., (1986) leerlingen van het lager beroepsonderwijs: maatschappelijk perspectief en hun reacties, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Criminologisch instituut

Ferwerda, H., de Kimpe, S., Noorda, J., (2015), jongeren en politie, Maklu

Ferwerda, H.B. (2004). De verschillende gezichten van jeugdcriminaliteit, vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, Jrg. 11 nr. 61, p.12-19

Ferwerda, H.B. , Leiden, van, I. & Cornelissens, A. (2009). Back on Track. Een evaluatieonderzoek naar de ontheemde projecten van de Bijzondere Jeugdbijstand in Vlaanderen. Arnhem: Bureau Beke.

Ferwerda, H.B., Leiden, I.M.G.G. van, Arts, N.A.M. & Hauber, A.R. (2006). Halt: Het Alternatief? De effecten van Halt beschreven. WODC, Onderzoek & beleid no. 224. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Foblets, M. (2004). Mietjes en macho’s / : allochtone jeugddelinquentie : getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. Leuven, België : Acco.

Foblets, M.-C. Pieters, K. (red.)(2004). Mietjes en macho's: allochtone jeugddelinquentie: getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren.Leuven: Acco.

Franssens, M., J. Put & J. Deklerck (2010), Het beleid van de jeugdmagistraat, Leuven: Universitaire Pers.

FRANSSENS, M., PUT J., & DEKLERCK, J. Het beleid van de jeugdmagistraat.
Onderzoeksrapport in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn, KULeuven, 2009.

Franssens, M., Put J., Deklerck, J., Het beleid van de jeugdmagistraat, Onderzoeksrapport in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn, KULeuven, 2009

Frederickson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. American Psychologist, 56, 218-226.

Frederickson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology.

Frijda, N.H. (1996). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.

Gazet van Antwerpen/Kempen. (2015, 12 september). Rechtbank. Gazet van Antwerpen/Kempen, p. 32.

Genugten, W., Jagt, N. (2010). Een moeilijke jeugd. Maatwerk, vol 1.(3). 29.

Geudens, H. & Walgrave, L. (1996), De toepassing van de gemeenschapsdienst in het kader van de Belgische jeugdbescherming. Panopticon, 17 (5), 499-520.

Geudens, H. (1993). Het herstelrecht: een zonnestraal in het donkere landschap van de reactiewijzen op (jeugd)delinquentie. Agora, 5. 10-19.

Geudens, H. (2007). Herstelgericht groepsoverleg (HERGO): een methodiek binnen verschillende contexten. Welwijs : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk., 18. 3-6.

Geudens, H. (2012). Krachtige Jeugdhulp. Alert : voor sociaal werk en politiek., 38. 7-19.

Ghysens, P. (20 november 2015). Jeugdrechter laat radicale 15-jarige derde keer vrij. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op http://academic.gopress.be/.

Goedseels, E (2008) Jeugddelinquenite: Wallonie helpt, Vlaanderen straft? Leuven.

Goedseels, E. (2000). Jeugdcriminaliteit in Vlaanderen. In Welzijnsgids : gezondheidszorg, welzijnszorg, Welzijnsgids, Noden, Jeugdjaren, afl. 38. Deurne: Kluwer 2000

Goedseels, E. (2000). Jeugdcriminaliteit in Vlaanderen. In Welzijnsgids : gezondheidszorg, welzijnszorg, Welzijnsgids, Noden, Jeugdjaren, afl. 38. Deurne: Kluwer 2000

Goedseels, E. (2008) Jeugddelinquentie in cijfers. Leuven.

Goedseels, E. (2008). Jeugddelinquentie: Wallonie helpt, Vlaanderen straft?. Publisher: Pluralistisch Overleg Welzijnswerk vzw, 2008

Goedseels, E., (2010), Jeugddelinquentie in cijfers, Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk: 2010, Volume: 21, Issue: 4, Pages: 25-30

Goedseels, E.,Vanneste, C., Detry, I. (2005).Gerechtelijke statistieken inzake jeugddelinquentie en jeugdbescherming: een (grote) stap vooruit. Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk., Jrg. 26 nr. 1, p. 56-69.

Goldstein, Arnold P. (1996). The Psychology of Vandalism. Syracuse University, Syracuse, New York, USA: Springer US. Doi: 10.1007/978-1-4899-0176-7

Goldstein, Arnold P. (1996). The Psychology of Vandalism. Syracuse University, Syracuse, New York, USA: Springer US. Doi: 10.1007/978-1-4899-0176-7

Gooren, J. C., Van Lier, C. ; Stegge, H. Terwogt, Meerum, M., Hansm,K.,(2011).The Development of Conduct Problems and Depressive Symptoms in Early Elementary School Children: The Role of Peer Rejection. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, Vol.40(2), p.245-253.

Goris, P., Walgrave, L., Van kattenkwaad en erger: actuele thema's uit de jeugdcriminologie, Leuven: Garant, 2002

GRIETENS, H., KNORTH, E., DURNING, P. & DUMAS, J. Promoting Competence in Children and Families: scientific perspectives on resilience and vulnerability. Leuven University Press, 2007.

Groebel, J. (1998). Media, Violence and Children. Educational Media International, Jrg. 35 nr.3, p216-27

Groebel, J., Video-geweld; een empirische analyse. Justitiële verkenningen, 23e jrg., nr. 3,
1997, pp. 38-47

Hakkert, A.: No More Excuses: A New Approach to Tackling Youth Crime in England and Wales; a Summary, European Journal on Criminal Policy and Research, 1998, Vol.6(2), pp.279-291

Harpine, Elaine C. (2008). Group Interventions in Schools. Promoting Mental Health for At-Risk Children and Youth. University of South California, Aiken, SC, USA: Springer US. Doi: 10.1007/978-0-387-77317-9

Harris, J.R., Het misverstand opvoeding. Over de invloed van ouders op kinderen, Contact Amsterdam, 1999

Hartog-Polkerman, Coby (2009). Opstandig, Dwars & Driftig: handboek gedragsstoornissen ODD en CD voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners, SWP, 109 p.

Hauber, A. (2001). Situationele en individuele preventie. In: Lissenberg, E., Van Ruller, S. & Van Swaaningen R. (red.). Tegen de regels IV. Een inleiding in de criminologie. Nijmegen: Ars Aequi Libri.

Hendrikx, D. (woensdag 23, september 2009). Hun 'goed gedrag' is soms pure berekening. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via http://www.gva.be

Hendrikx, E. (2012) Recidive voorkomen?! Een zaak van gedeelde verantwoordelijkheid tussen justitie, politie en jeugdwerk! Leuven: KATHO
Hendrikx, E., (2012), Recidive voorkomen?! Een zaak van gedeelde verantwoordelijkheid tussen justitie, politie en jeugdwerk!, Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Sociale School Heverlee

Henggeler, Scott W.; Schoenwald, Sonja K.; Borduin, Charles M.; Rowland, Melisa D.; Cunningham, Phillippe B. (2010). Multisysteemtherapie: voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag, SWP, 367 p.

Hermanns, J., (1995), jeugdproblematiek en opvoedingsondersteuning, Tijdschrift voor orthopedagogiek., Jrg. 34 (1995)nr. 9, p. p.410-422

Hermans L, Corten L, Van De Weyer L, Gevers S, Feyen M, Vanhoof E (2005) Je bent jong en je pikt wat: Een preventieproject rond jeugddelinquentie [Bachelorproef]. Kempen: KATHO

Het Nieuwsblad/Kempen. (2015, 13 juni). Man breekt binnen in school onmiddellijk na vrijlating. Gazet van Antwerpen/Kempen, p. 35.

HEYLEN B., RAVIER I., VANNESTE C., Evaluatieonderzoek van een gesloten instelling voor jongeren, centrum « De Grubbe » te Everberg, Onderzoeksrapport, Brussel, NICC, 2009.

Hilversum. (2013). Het slachtoffer centraal [DVD. Nederland 2

Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press.

Hoeve, M., Loeber, R., Slot, W., & Van der Laan, P. (2010). Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen. In Graas, D., Hoeve, M., Loeber, R., Slot, W. & van der Laan, P. (red.), misdadigers van morgen (pp. 9-20) Amsterdam: SPW Amsterdam.

Hoffman, M.L. (2002). Empathy and moral development: Implications for caring and justice.

Hoge, Robert, Andrews, D., Leschied, Alan. 1994. Tests of three hypotheses regarding the predictors of delinquency. Journal of Abnormal Child Psychology. 22(5), 547-559.

Holmbeck, G. N., Greenley, R. N., & Franks, E. A. (2003). Developmental issues and considerations in
research and practice. In A. E. Kazdin & J. R. Weisz (Eds.), Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (pp. 21-41). New York: The Guilford Press.

Homburg, G., Jonker, I. & Soethout, J. (2002). Eindevaluatie herstelbemiddeling. Den Haag: WOCD.

Hooghe, G. (1999). Straathoekwerk als preventiemodel voor risicojongeren. [Stageplaats]. Kortrijk: Ipsoc.

Hooghe, M. (2007). Het Belgisch Jeugdonderzoek: een overzicht. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be.

http://justitie.belgium.be/nl/minister_van_justitie

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/

http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=32&titel=Over+de+Bijzondere+Jeugdzorg

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/vlaams-minister-van-welzijn-volksgezondheid-en-gezin

https://www.desocialekaart.be/zoek?who=jeugddelinquentie

https://www.youtube.com/watch?v=Oncj20jtupU)

https://www.youtube.com/watch?v=qhuCtUL0EPs

https://www.youtube.com/watch?v=wNTWiYzWtr0

Identity formation in juvenile delinquents and clinically referred youth

IJzendoorn, M.H. van, M.J. Kranenbrug e.a., Gehechtheid over meer generaties Kind en adolescent, 12e jrg., 1991, pp. 87-97

Ingelgem, K, van. (2009). Herstelbemiddeling voor minderjarige in Vlaanderen: een analyse van de overeenkomsten. Scriptie. Gent: Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Universiteit Gent.

Iro (2015, 05 juni). 1. Drie gewelddadige nachten op rij in Tourcoing. De standaard

Jagers, H. (2001). Gezinsbenaderingen bij de behandeling van jeugdigen met justitiële contacten, Kind en Adolescent, 22, p. 149-158.

Jansen, I. (2013). Bijna 18. [DVD]. Nederland 2: Hilversum.

Jaques, M. (2011). Luisteren naar jongeren, dat maakt ons wijzer: Evaluatie van een opname in onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum De Wijzer (afstudeeropdracht). KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC)

Jaques, M. (2011). Luisteren naar jongeren, dat maakt ons wijzer: Evaluatie van een opname in onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum De Wijzer (afstudeeropdracht). KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC)

Jenkins, J.M., Oatley, K. (2002) Psychopathology and short-term motion: The balance of affects. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 463-672.
Jennings-Bey, T., Lane, S., Rubinstein, R., Bergen-Cico, D., Haygood-El, A., Hudson, H., Sanchez, S., Fowler, FL. (2015). The Trauma Response Team: a Community Intervention for Gang Violence. Journal of urban health-bulletin of the New York Academy of Medicine, 92. (5). 947-954

Jonge, G. de, & van der Linden, A. P. (2004). Jeugd & strafrecht. Deventer: Kluwer.

Jongerenwelzijn, (2011). Differentiatie van het aanbod in gemeenschapsinstellingen. Brussel: Vlaamse Overheid Agentschap Jongerenwelzijn

Jose,M.(26 augustus 2015).Ze zijn toch zo braaf, meneer. De Morgen, 15.

Junger-Tas, J. (1996). Jeugd en Gezin. Den Haag: Ministerie van justitie.

Junger-Tas, J. (2010). Juvenile Delinquency in Europe and Beyond: Results of the Second International Self-Report Delinquency Study. New York : Springer New York.

Junger-Tas, J., Junger, M., Barendse-Hoornweg, E. & Sampiemon, M. (1983). Jeugddelinquentie: achtergronden en justitiële reactie [rapport]. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Junger-Tas, J., Ineke Haen, M., The Many Faces of Youth Crime
Contrasting Theoretical Perspectives on Juvenile Delinquency across Countries and Cultures, New York, 2012

Juvenile Delinquency and the Limits of Western Infleunce, 1850-2000

Juvenile Delinquency in Europe and Beyond

Kalim, Oamer M. (1983). Alternatives for young school-leavers. Journal prospects, volume 13 (Issue 2), p 251-257. Doi: 10.1007/BF02254428

Katholieke Universiteit Leuven. (2000). ‘Tussen’ dader en slachtoffer: herstelbemiddeling in beeld [DVD. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven

Kazdin, A.E. (1997). Practioner review: psychosocial treatments for conduct disorder in children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 62, 161-182.

Kazdin, A.E. (1997). Practioner review: psychosocial treatments for conduct disorder in children

Kerckhofs, S.(1998) Juvenile Delinquency: causes and solutions. [eindwerk] Geel: Katholieke Hogeschool Kempen
.
Klein, K., Forehand, R., Armistead, L., Long, P., Delinquency during the Transition to Early Adulthood: Family and Parenting Predictors from Early Adolescence, 1997, Vol.32(125), p.61-80

Klein, M.W. (2001). Thoughts on Juvenile Justice Systems and Research. European Journal on Criminal Policy and Research,9, 273-281. Geraadpleegd via http://link.springer.com

Klomp, M. (1999). Planmatige teambegeleiding. In E. J. Knorth, & M. Smit (Red.), Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening (pp. 305-324). Leuven/Apeldoorn: Garant.

Kockelmann, I. (2006). Hoe houden we onze kinderen op school? [DVD-video]. Hilversum: omroep.nl
Koert Engelhard, S., Drugscarrières : van crimineel tot conventioneel, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 1990

Koninklijk besluit tot oprichting van een Centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (1 maart 2002). Belgisch staatsblad, 3.

Koops, W., Slot, W.,Van lastig tot misdadig; een ontwikkelingsbenadering van lastige en misdadige kinderen en adolescenten: diagnostiek, behandeling en beleid, Houten, 1998

KORNHAUSER, R., (1984) Social sources of delinquency: an appraisal of analytic models, Chicago: University of Chicago press

Kruissink, M. · Essers, A.A.M. (2001). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit [rapport]. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Kruissink, M., C. Verwers, N. Dijkhoff, Organisatie van de recherchefunctie; een inventarisatie in de 25 politiekorpsen WODC, Onderzoeksnotities, nr. 2, 1998

KSN. (Zaterdag, 29 augustus, 2015). “Extra rijbewijstest voor risicojongeren”. Het laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Laan, van der M. Crimineel gedrag in de jongvolwassenheid. Tijdschrift voor criminologie, 2012

Laan, van der M. Crimineel gedrag in de jongvolwassenheid. Tijdschrift voor criminologie, 2012

Laub, J. H., & Sampson, R. J., (2003). Shared beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys up to age 70. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Laub, J. J., & Sampson, R. J. (2003). Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys up to age 70. Cambridge, ma: Harvard University Press.

Laub, J. J., & Sampson, R. J. (2003). Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys up to age 70. Cambridge, ma: Harvard University Press.

Le Sage, L. F. (2004). De gebrekkige gewetensontwikkeling in het jeugdstrafrecht : implicaties voor de toerekening en behandeling (afstudeeropdracht). Vrije universiteit Amsterdam

Le Sage, L. F. (2004). De gebrekkige gewetensontwikkeling in het jeugdstrafrecht : implicaties voor de toerekening en behandeling (afstudeeropdracht). Vrije universiteit Amsterdam

LeDoux, J.E. (1996). The emotional brain. New York: Simon and Schuster.

Linden, A.P. ; Siethoff, F.G.A. ; Zeijlstra-Rijpstra, A.E.I.J. (2009). Jeugd en recht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Living on the Edge: Youth Entry, Career and Exit in Drug-Selling Gangs

Loeber, R. & Farrington, D. (1998). Serious and violent juvenile offenders. Risk factors and sucessful interventions. Thousand Oaks: Sage Publications.

Loeber, R., Slot, N. w., & Sergant J. A. (Eds.) (2001). Ernstige geweldaddige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Loeber, R., Slot, N.W. & Sergeant, J.A. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: omvang, oorzaken en interventies. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Loeber, R., Slot, W. N, & Sergeant, J. A. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie : omvang, oorzaken en interventies. Houten, België: Bohn Stafleu Van Loghum.

Loeber, R., Slot, W., Van der Laan, P., Hoeve, M. & Graas, D. (2010). Misdadigers van morgen?: Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners. Amsterdam: SWP.

Loeber, R., Wei, E., Southamer-Loeber, M., Huizinga, D. & Thornberry, T. (1999). Behavioral antecedents to serious and violent juvenile offending: Joint analyses from the Denver Youth Survey, Pittsburgh Youth Study, and the Rochester Development Study. Studies in crime and crime prevention, 1999, 8, 245-263.

Lowenkamp, C. T., & Latessa, E. J. (2005). Increasing the effectiveness of correctional programming through the risk principle: Identifying offenders for residential placement. Criminology and Public Policy, 4, 501-528.

Manen, T. van (2001). Zelfcontole, sociaal-cognitief inerventieprogramma voor kinderen met afressief en oppositioneel gedrag. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Mariotti, M. (Donderdag, 10 December, 2015). Minderjarigen steken oude school in brand. Het laatste Nieuws/ Limburg. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Masschelin, J. (2015). Ze zijn toch zo braaf, meneer. De Morgen

Masschelin, J. (2015, 26 augustus). Ze zijn toch zo braaf, meneer. De morgen

MASSCHELIN, J. (26 augustus 2012) Ze zijn toch zo braaf, meneer, De Morgen, p8

Masschelin, J. (woensdag 26, augustus, 2015). Ze zijn toch zo braaf, meneer. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.demorgen.be

Mertens, K. (2013). YAR Vlaanderen Jaarverslag 2013 [jaarverslag]. Geraadpleegd op http://www.yarvlaanderen.be/website/yar-vlaanderen/assets/files/yar_jaarverslag2013.pdf

Milliau, T. (1999). Duale diagnostiek bij adolescenten : literatuurstudie betreffende de comorbiditeit van psychiatrische stoornissen en stoornissen in het middelengebruik bij jongeren [thesis]. KUL. Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement pedagogische wetenschappen. Orthopedagogiek.

Milliau, T. (1999). Duale diagnostiek bij adolescenten : literatuurstudie betreffende de comorbiditeit van psychiatrische stoornissen en stoornissen in het middelengebruik bij jongeren, KUL. Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen departement pedagogische wetenschappen

Ministeriële omzendbrief nr. 1/2007 van 7 maart betrefende de wetten van 15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, BS 8 maart 2007.

Moerman, B., (2015, 2oktober), ouderen zwaarder gediscrimineerd dan allochtonen) Het Nieuwsblad, p. 2

Moffit, T. (1993). Adolescence-limited and life course-persistent antisocial behavoir: a developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 4, 674-701.
Schuchart, H. (1982). Vandalisme, wat doen wij er aan? Amersfoort: De Horstink.

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: a developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701.

Moor, L. G., Peters, T., Ponsaers, P., Shapland, J. & Stokkem, B. van (2009). Restorative policing. Journal of Police Studies, (2), 11. Antwerpen: Maklu.

Moor, L.G., Hauber, A., Landman, R., Nijboer, J. & Steenstra, S. (1981). Achtergronden van jeugdcriminaliteit: Grenzen van de jeugd. Nijmegen: Ars Aequi Libri.

Moor, L.G., Hauber, A., Landman, R., Nijboer, J., Steenstra, S., Achtergronden van jeugdcriminaliteit: Grenzen van de jeugd, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1981

Murphy, B.C. en Eisenberg, N. (2002). An integrative examination of peer conflict: children’s reported goals, emotions and behaviors. Social Development, 11, 534-557.

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (2012) // Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters/jeugdrechtbanken in MOF zaken // (p29-42) Brussel: Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Nauta, O., Abraham, M., & Sikkema, C. (2008). Recidivemeting trajecten aanpak en preventie jeugdcriminaliteit: Een recidivemeting onder trajectdeelnemers van zes Amsterdamse jeugdinterventies en de Jeugdreclassering. dspgroep.

Nikken, P. (1995). Geweld op TV. Filosofie, Jrg. 5 nr.3, p21-23

Nikken, P. (1997). Criteria voor jeugdtelevisie: wat maakt kinderprogramma’s geschikt? Justiële verkenningen, Jrg. 23 nr.3, p51-62

Nikken, P. (2004). Kind en media: weet wat ze zien. Amsterdam: Boom

Nikken, P. (2007). De impact van mediageweld onderzocht. Pedagogiek in praktijk, Jrg. 13 nr.40, p30-34

Nikken, P. (2008). Seksuele mores Nederlandse jeugd zijn gematigd. Jeugd en co, Jrg. 2 nr.1, p21-28

Nikken, P., Boys, girls and violent videogames, Yearbook from the Unesco International Clearinghouse on children and violence on the screen, 2000

Nikken, P., de Leede, N., e.a., Game-boys and game-girls; opvattingen van jongens en meisjes over computerspelletjes, Utrecht, Stichting Jeugdinformatie, Nederland, 1999

Nikken, P., Jeugdtelevisie in Nederland; de stand van zaken in 1997, Utrecht, Stichting Jeugdinformatie, Nederland, 1999

Nikken, P., Van 1 for You tot Zoekiejakkie; het op Nederland gerichte jeugdtelevisie- aanbod van de commerciële en publieke omroepen in de Benelux in 1993, Amersfoort,1994

Nikken, P., Voort, van der T.H.A. (1996). Kwaliteitseisen die ouders aan kindertelevisieprogramma’s stellen. Pedagogisch tijdschrijft, Jrg. 21 nr.3, p199-209

Notten, T. (2007). Risicojongeren: welke toekomst verdienen zij? Pedagogiek in praktijk magazine., Jrg. 13 nr. 40, p. 26-29. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/index.html
Nicaise, I. (2008). Armoede en schooluitval. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be

Nuttin, N. (Director(s)) (2012). Weer op het rechte pad (video). VTM

Nuttin, N. (Director(s)) (2012). Weer op het rechte pad (video). VTM

Offord, D., & Chmura Kraemer, H. (2000). Risk factors and prevention. Evidence Based Mental Health, 3, 70-71.

Ofra, B.(2009). When kids get life. [DVD-video]. Brussel: VRT, Canvas.

Olthof, T en Brugman, D. (1994). Het ontstaan van moreel besef: cognitie, emotie en gedrag. Lisse: Swets en Zeitlinger.

Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (4 mei 2007). Belgisch staatsblad, 224-233.

Op de Beeck, H.(2012).De maatschappelijke rol van (criminologische) onderzoekers vanuit een kinderrechtenperspectief. Een moeilijke evenwichtsoefening. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten.

Opdenacker, J. (2012). Onderzoek naar werkzame methodieken in de bijzondere jeugdzorg ter continuering van de hulpverlening die door agressie bedreigd wordt. [tekstdocument op Lirias]

Orobio de Castrio, B.(2000). Social information processing and emotion in antisocial boys. Vrije Universiteit Amsterdam: Academisch proefschrift.

Oudshoorn, D. N., Brans, H. C. M., Duyx, J. H. M., & Eussen M. L. J. M. (2002). Kinder- en Adolescentenpsychiatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Paik, H., G. Comstock, The effects of television violence on anti-social behavior; a meta-analysis Communication research, 21e jrg., 1994, pp. 516-546

PATTERSON, G.R., REID, J.B. & DISHION, T.J. Antisocial boys. Castalia, Eugene, 1992.

Pauwels, L., (2007), Buurtinvloeden en jeugddelinquentie, Boom Juridische Uitgevers

Peeters, A.L., Valkenburg, P. M., Classificatie van audiovisuele media; wat willen ouders?, Hilversum, NOS-KLO, 1999, Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 1, 2000

Pesch, A. (Prod) Walgrave, L. (reg.) (2005). Hergo conferencing: a project for serious juvenile delinquency.[video]. Leuven: AVNet K.U.Leuven,

Peters, T., Goethals, J., Aertsen, I., Christiaensen, S., Hutsebaut, F., Meyvis, W. (1993). De achterkant van de criminaliteit: over victimologie, slachtofferhulp en strafrechtsbedeling. Deurne: Kluwer Rechtswetenschappen België.

Peuteman, A. (2015). 'Niet het aantal criminele jongeren neemt toe, wel de verontrustende opvoedingssituaties'. Knack. (43). 48. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/.

Pleysier, S.(2012). Kind als gevaar: De nieuwe preventie en criminalisering van gedrag. Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten, Jrg. 13 nr.4, p. 278 - 288

Pleysier, S., Cops, D., Verdonck, E., Put, J. (2010). Jongeren en geweld: gewelddadige jeugd of 'usual suspects'? Tijdschrift klinische psychologie, 40. 248-258.

Poets, C. (2006). Temperament als risicofactor voor middelengebruik en antisociaal gedrag en de comorbiditeit hiertussen [thesis]. K.U.Leuven Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement Psychologie.

Politie Pajottenland. (2015). Politie. Geraadpleegd van http://www.politie-pajottenland.be/jaarverslag2013/

Politie. (2015). Jeugdcriminaliteit. 12/12/2015, https://www.politie.nl/themas/jeugdcriminaliteit.html

Politie. (2015). Jeugdcriminaliteit. 12/12/2015, https://www.politie.nl/themas/jeugdcriminaliteit.html

Pouders, S. ( 2002). Maatregelen voor minderjarige delinquenten. [Eindwerk]. Campus HIK Geel: Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

Pranis, K. (2001). Restorative justice, social justice and empowerment of marginalized populations. In: Bazemore, G. en M. Schiff (eds.), Restorative Community Justice. Repairing Harm and Transforming Communities. Cincinnati: Anderson Publishing Co.

Put, J. (2010), Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, Die Keure

Put, J.,Senaeve, P., Jeugdrecht, Antwerpen: Maklu., 2005

Ramaekers, R. (Rep.) VRT. Canvas (Prod.) (2009). Criminele jongeren, een Antwerps probleem ? [tv- uitzending]. Brussel: VRT. Canvas.

Ramaekers, R. (Reporter), Vreysen, B. (Interviewer) & VRT. Canvas (Prod.) (2009). Criminele jongeren, een Antwerps probleem ? [videobestand]. Terzake.

Ramaekers, R. (Reporter), Vreysen, B. (Interviewer) & VRT. Canvas (Prod.) (2009). Criminele jongeren, een Antwerps probleem ? [videobestand]. Terzake.

Ramaekers, R. (Reporter); Vreysen, B. (Interviewer) (2009). Criminele jongeren, een Antwerps probleem? (video). Vrt

Ramaekers, R. (Reporter); Vreysen, B. (Interviewer) (2009). Criminele jongeren, een Antwerps probleem? (video). Vrt

Ramaekers, R.,(Reporter), Vreysen, B ., (Interviewer), VRT. Canvas (Producer), (2009), Criminele jongeren, een Antwerps probleem? [documentaire], Terzake

Reuters, T., celebrating the innovative use of technology to win the fight against gang violence, 2013

Rijksoverheid. (2015). Straffen en maatregelen voor jongeren. 12/12/2015, http://specials.han.nl/themasites/studiecentra/verwerken-en-delen/bronnen-vermelden/apa-normen/#comp00004b902de60000000b27453d

Rijksoverheid. (2015). Straffen en maatregelen voor jongeren. 12/12/2015, http://specials.han.nl/themasites/studiecentra/verwerken-en-delen/bronnen-vermelden/apa-normen/#comp00004b902de60000000b27453d

Robert, L. (2012, 27 maart). Weder opsluiting na vrijlating uit de gevangenis. Geraadpleegd van http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/bevolking/1661_wederopsluiting_na_vrijlating_uit_de_gevangenis.jsp

Roevens, E. (2012). Evaluatie van de ondersteuningsteams Allochtonen (OTA’s) in de Bijzondere Jeugdbijstand Geraadpleegt via http://www.law.kuleuven.be/linc/onderzoek/onderzoekotabijzonderejeugdbijstand.html

Rolf Loeber, N., Slot, W., Joseph, A. Sergeant, (2001), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten
Rooijendijk, L., van Delft, F. (1998). Criminaliteit. Baarn: H. Nelissen.

Sage, L. Stegge, H. Steutel, J. (red.) (2006). Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling: conceptualisering, diagnostiek en behandeling.Amsterdam: SPW.

Scheiris, J. & Desoete, A. (2008). De prevalentie van enkele specifieke ontwikkelings- en gedragsstoornissen en hun comorbiditeit, Signaal : significant voor de professionele hulpverlener, 17, p. 4-14.

Shapland, J.(2008). Hoe herstelrecht evalueren? Tijdschrift voor Herstelrecht, (8) 3, 26-36.

SLOT, N. (2007). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum B.V

Smith, B. (2000). Marginalized Youth, Delinquency, and Education: The Need for Critical-Interpretive Research. The Urban Review, 32. (3). 293-312. Geraadpleegd via www.springerlink.com

Smith, P. K., & Sharp, S. (Eds.) (1994). School bullying: Insights and Perspectives. London: Routledge
.
Smith, S.L., Wilson, B.J. e.a., Violence in television programming overall,University of California, Thousand Oaks, Sage publications, 1998, pp. 5-220

SPIESSCHAERT, F., VAN FRUNDERBEECK, S., (2002), Herstel als reactie? Herstelgerichte afhandeling t.a.v. minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, Welwijs, p29-37

Squire, K. (2002). Cultural Framing of Computer/ Video Games. The International Journal of Computer Garne Research, 2(1). Bezocht op 22 november 2005, op http://www. gamestudies.org/0102/squire/
Stegge, H. (1996). De invloed van emoties op cognities en gedrag. In J.D. Bosh, H.A. Bosma, D.N. Oudshoorn, J. Rispens en A. Vyts (Eds.), jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2 (1996-1997) (pp. 163-183). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Stegge, H. en Ferguson, T.J. (2000). Schuld en schaamte bij kinderen: Adaptieve en problematische aspecten. In J.D. Bosh, H.A. Bosma, R.J. van der Gaag, A.J.J.M. Ruijssenaars en A. Vyt (Eds.), jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 4 (pp. 119-147). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Stegge, H., Meerum Terwogt, M. en Bijstra J. (1998). Emoties als aangrijpinspunt voor diagnostiek van psychische stoornissen. In W. Koops en W. Slot, Van lastig tot misdadig (pp67-80). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Steketee, M. , Woerds, S. ter, Mill, M. & Boutellier, H.(2006). Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland. Een evaluatieonderzoek naar zes projecten. Assen: Van Gorcum.

Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen (2000). Gebruikershandleiding RJHV-tabel ‘Aard van de problematiek’ [handleiding]. Utrecht: Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen.

Suggnomè vzw, waarom? Slachtoffer – dader bemiddeling in Vlaanderen, Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 2005.

SULS, R. (1976), Jeugdcriminaliteit, S.l.: HIK-HIEW

't Hart-Kerkhoffs, L. A. (2010). Juvenile sex offenders: mental health and reoffending. Amsterdam: Vrije Universiteit Medical Center Amsterdam. Gedownload op 10 december 2015, van http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2010/357_juvenile_sex_offenders.pdf

T’Kindt, A. (1997). Neem je recht op en wandel: de rechtspositie van de jongere in de bijzondere jeugdbijstand. [Eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.

Tappan, P. W.(1949). Juvenile delinquency. London: MacGraw-Hill.

Teeuwen ,M., (2014), Licht verstandelijk gehandicapt: van zorg naar straf, Amersfoort: Agiel
Vindplaats: KU Leuven Psych.-Pedag. Wet. PBIB: Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Teeuwen, M.,( 2012) Verraderlijk gewoon: licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht, Amsterdam: SWP
Vindplaats: KU Leuven Rechtsgeleerdheid RBIB: Rechtsgeleerdheid 2A CRI 2.10 TEEU 2012

The many Faces of Youth Crime

Thomaes, Bushman, Brad, Stegge & Olthof,Trumping Shame by Blasts of Noise: Narcissism, Self-Esteem, Shame, and Aggression in Young Adolescents, Child Development, 2008, Vol.79(6), p.1792-1801.

Thomaes, Bushman, Brad, Stegge & Olthof,Trumping Shame by Blasts of Noise: Narcissism, Self-Esteem, Shame, and Aggression in Young Adolescents, Child Development, 2008, Vol.79(6), p.1792-1801.

Thomaes, S.C.E., Stegge H, en Olthof, T.J. (submitted). Externalizing Shame responses in children: The Role of Fragile Positive Self-Esteem.
UNO (1989). Internationale Verdrag van de rechten van het kind [verdrag]. Geraadpleegd op http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=190&lang=dutch.

Uslu, M., Mok, M. (2012). De kinderrechter [Databestand]. Hilversum: Nederland

Valkenburg, P.M. & Buijzen, M. (2003). •Children, Computer Games and the Internet', Netherlands Journal of Social Sciences 39(1): 23-34.
Van Acker J. (1980) Meisjes zonder kansen?: opvoeding van meisjes in ernstige probleemsituaties. Rotterdam: Lemniscaat, 1980

Van Acker J. (1980) Meisjes zonder kansen?: opvoeding van meisjes in ernstige probleemsituaties. Rotterdam: Lemniscaat, 1980

Van Acker J. (1993) Scapegoating binnen het gezin. In Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten : achtergrond, oorzaak en behandeling.

Van Acker J. (1993) Scapegoating binnen het gezin. In Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten : achtergrond, oorzaak en behandeling.

Van Acker J. (1999) Gedrags- en opvoedingsproblemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999

Van Acker J. (1999) Gedrags- en opvoedingsproblemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999

van Acker, J., (1998). Jeugdcriminaliteit: feiten en mythe over een beperkt probleem. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Coillie, G. (2008). Agressie na prestatiedruk: pleidooi voor humaan onderwijs, 5 p. [tekstdocument op Lirias]

Van de Torre, E.( 1996) Drugstoeristen en kooplieden : een onderzoek naar Franse drugstoeristen, Marokkaanse drugsrunners en het beheer van dealpanden in Rotterdam, Amsterdam: Kluwer

Van de Torre, E., (1999) Politiewerk : politiestijlen, community policing, professionalisme, Alphen aan den Rijn: Samsom

Van den Broeck (2003). Opvoeden in de klas. Tielt: Lannoo.
Van der Hoorn H. (2002). Graffiti: kunst of vandalisme: beleid gebaseerd op realisme. Pedagogiek in praktijk magazine, Jrg. 8 nr 9, p. 30-31. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/index.html

Van der Laan, A., Blom, M. & Bogaerts, S.(2007). Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit onder 10-17 jarigen. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005.

Van der Laan, A., Blom, M., Bogaerts, S., (2007), Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit onder 10-17 jarigen. Bevindingen uit de WODC Monitor Zergerapporteerde jeugdcriminaliteit 2005, Volume: 21, Pages: 6-11

Van der Laan, P.H. (1995). Het nieuwe Nederlandse jeugdstrafrecht: van terughoudendheid naar repressie. Agora. (Nr 5), 11 – 19

Van der Laan, P.H. (1995). Het nieuwe Nederlandse jeugdstrafrecht: van terughoudendheid naar repressie. Agora. (Nr 5), 11 – 19

Van der Ploeg, J. & Scholte, E. (1997). Homeless Youth. London: Sage.

van der Put, C. E., Creemers, H. E. & Hoeve, M. 2014. Differences between juvenile offenders with and without substance use problems in the prevalence and impact of risk and protective factors for criminal recidivism. Drug and Alcohol Dependence, 134, 267-274.

Van der Put, C. E., Stams,G. J. J. M., Dekovic´, M., Hoeve, M., Van der Laan, P. H., Spanjaard, H., & Barnoski, R., (2011b). Changes in the relative importance of dynamic risk factors for recidivism during adolescence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Advance online publication. doi: 10.1177/0306624X11398462.

Van der Put, C. E., Van der Laan, P. H., Stams, G. J. J.M., Dekovic´,M., & Hoeve,M. (2011a). Promotive factors during adolescence: To what extent does the impact of promotive factors for recidivism change during adolescence and how does this relate to the impact of risk factors. The International Journal of Child, Youth and Family studies, 2, 119-141.

Van der Put, C. E., Van der Laan, P. H., Stams, G. J. J.M., Dekovic´,M., & Hoeve,M. (2011a). Promotive factors during adolescence: To what extent does the impact of promotive factors for recidivism change during adolescence and how does this relate to the impact of risk factors. The International Journal of Child, Youth and Family studies, 2, 119-141.

Van Der Wal, M.(19 septemeber 2015). Je kind komt naar huis met foute vrienden. Wat nu? Het Laatste Nieuws, 54.

Van Der Wielen, G.(2013). Onderzoekslijn 3: Jeugdcriminologie Geraadpleegt via http://www.law.kuleuven.be/linc/onderzoek/onderzoek/onderzoekslijn3.html

Van Garderen, F. (23 oktober 2015). 'Minder opsluiten en meer luisteren'. De Morgen. Geraadpleegd op http://academic.gopress.be/.

Van Lieshout, M., (2001), Bestrijden jeugdcriminaliteit begint bij jonge moeders, Jeugd en co : voor professionals in de jeugdsector, ., 06 2001 (2001)01 ; 12 – 16

Van Looy, J. (2006). The Promise of Perfection: A Cultural Perspective on the Shaping of Computer Simulation and Games. Leuven: K.U.Leuven.

Van Mulders, S. (2013). Jaarverslag 2013. [Jaarverslag]. Geraadpleegd op http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag_2013.pdf.

Van Remoortere, R. (19 november 2015). Theaterstuk stelt geweld bij jongeren in vraag. Het Nieuwsblad – Regionaal: Antwerpen, p. 5.

VAN REMOORTERE, R. (19 november 2015). Theaterstuk stelt geweld bij jongeren in vraag, Het Nieuwsblad, p5

Van Rompaey, V. (1999). Geweld op televisie - agressie bij kinderen. Is er nu wel of geen verband? Caleidoscoop, 11, p. 20-22.

Van Rooijen, M.(2001). Integratie is proces van jaren: preventie criminaliteit allochtone jongeren. Tijdschrift voor sociaal-agogisch werk, 35, 69-75.

VAN WELZENIS, I. & LEMMENS, M. Gesloten instellingen binnenstebuiten.
Onuitgegeven rapport in opdracht van de Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn. Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie, KULeuven, 1997.

Van Wiele, S. (Donderdag, 10 December, 2015). Persoonlijke coach voor geradicaliseerde jongeren. De Standaard/Antwerpen, pagina 30. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Van Yperen, T. A. (2000). Visie op jeugdzorg. Kind en Adolescent, 21, 275-279.

Van Yperen, T. A. (2001). Antisociaal gedrag en jeugddelinquentie: Wat valt er te keren?, Kind en Adolescent, 22, 213-222.

Van Yperen, T.A. & Giel, R. (1995). Classificatiesystemen voor psychische stoornissen en gedragsstoornissen: uitgangspunten en bruikbaarheid van ICD, DSM en MAC. Lisse: Swets & Zeitlinger. 272 p.

Van Yperen, T.A. & Koot, J.M. (1994). Registratie van problematiek bij jeugdigen, Kind en Adolescent, 15, p.73-89.

Van Yperen, T.A. (2005). Van weten naar verbeteren, SoziO-SPH: Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, 5, p.10-15.

Vanacker, J. (ed.) (2002), Herstel en detentie, Brussel: Uitgeverij Politeia.

Vandenbroucke, F:-f2007, 9 mei). ICT en taal zijn sleutels voor goed onderwijs Voor ieder-een. Lezing te Brussel: Erasmushogeschool;
Vanderlaan A, Bogaerts S, Blom M. (2007) Jeugddelinquentie : risico’s en bescherming.

Vanfraechem, I. (1998). Slachtofferhulp en de politie : werken met vrijwilligers. [Eindwerk]. KUL: Criminologie.

Vanfraechem, I. (2001). Herstelgericht groepsoverleg (Hergo). In Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 12, 10-13.

Vanfraechem, I. (2006). Herstelgericht groepsoverleg. Brugge: die Keure.

Vanfraechem, I. (2006). Herstelgericht groepsoverleg: een constructief antwoord voor ernstige jeugddelinquentie. Die Keure.

Vanfraechem, I. (2006). Herstelgericht groepsoverleg: op zoek naar een constructief antwoord op ernstige jeugddelinquentie. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Vanfraechem, I. (2007). Herstelgericht groepsoverleg voor ernstige jeugddelinquentie. Welzijnsgids: gezondheidszorg, welzijnszorg., Welzijnszorg ; Bijz. jeugdbijstand, 1-16.

Vanfraechem, I. (2012). Herstelrecht, een kinderrecht. Voorstellen voor integratie van herstel in het hart van het Jeugdstrafrecht.

Vanfraechem, I. (2012). Herstelrecht: constructief sanctioneren. In L. Walgrave (red.), Jeugddelinquentie in perspectief (pp. 97-112). Mechelen: Kluwer.

Vanfraechem, I. 2007. Herstelgericht groepsoverleg voor ernstige jeugddelinquentie. Deurne: Kluwer,

Vanfraechem, I., Aertsen, I., & Willemsen, J. (eds.) (2010), Restorative justice realities. Empirical research in a European Context, Den Haag: Eleven International Publishing.

Vanfraechem, I., Butaye, D., (Director(s)), Hergo - herstelgericht groepsoverleg: een project in de aanpak van ernstige jeugddelinquentie, Leuven: AVNet K.U.Leuven

Vanfraechem, I., Walgrave, L. (2001). Een wetenschappelijk begeleid experiment met herstelgericht groepsoverleg. Panopticon, 22, 479-493.

Vanfraechemn I. (2003). Family group conferences in Vlaanderen: herstelgericht groepsoverleg (hergo). Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 4, 142-148.

Vanhalle, K., Delcour, L. (2007). Jongeren en geweld. [TV-uitzending]. Brussel: VRT: Eén.

Vanhecke, N. (14 november 2015). Agressie hangt constant in de lucht. De Standaard, p. 10.

VANNESTE C., (2001) les logiques décisionnelles des magistrats du parquet et des juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants, Revue de droit pénal et de criminologie, p. 232-263

VANNESTE, C.(juni 2001)De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen, Eindrapport, Brussel, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, p. 22

VANNESTE, C., (2007), Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken, Brussel: Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

VANNESTE, C., (2007), Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken, Brussel: Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

VANNESTE, C., GOEDSEELS, E., DETRY, I., (2003), De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken, Gent: Academia Press

VARA. (2006). Levensgevaarlijke pubers. [DVD]. Hilversum: VARA/NPS.

Venables, J. (2011). What went wrong?[Databestand]. London: BBC

Verboven, D. (2011). Vroegtijdige schooluitval op lagere schoolniveau in Lubumbashi. [Theses]. Heverlee: Sociale School.
Vande Moere, A. & Wouters, N. (2012). The Role of Context in Media Architecture. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be

VERHAEGHE, P. Het einde van de psychotherapie. Amsterdam, De Bezige Bij, 2009.

Verstrepen, E. (2008). Herstelgericht werken met jongeren bij BAL. Is er nood aan een aangepaste methodiek voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen? Leuven: KHLeuven.

Vlaamse overheid, (2014). Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Overheid, betreffende jongerenwelzijn. Brussel.

Vlaamse Regering (2006).Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp [Decreet]. Geraadpleegd op http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=190&lang=dutch.

Voort, T.H.A. van der(1997). Televisiegeweld. Deventer: Van Loghum Slaterus

Voort, T.H.A. van der, De invloed van televisiegeweld, Lisse, Swets & Zeitlinger, 1997

Voort, T.H.A. van der, Gezichten des doods, Leiden, Universiteit Leiden, 1995

Voort, T.H.A. van der, Kinderen en TV-geweld; waarneming en beleving, Lisse, Swets & Zeitlinger, 1982

Vreecke, G.J. & Van der Mark, I.L. (2003). Empathy: an integrative model. New ideas in Psychology, 21, 177-207.
Vrieze, M. De. (2015). Mevrouw de jeugdrechter. Antwerpen, België: WPG Uitgevers Belgie. (bib ieper)

VRT. (2013). Moeten slachtoffers mee de stafmaat kunnen bepalen? [DVD. Brussel: Eén

VRT. Canvas (producer) (2009). When kids get life (video). Vrt

VRT. Canvas (producer) (2009). When kids get life (video). Vrt

VRT. Canvas (Producer), (2009), When kids get life [DVD- Video], VRT Canvas

VTM (2012) Kinderen achter de tralies [DVD], VTM-Telefacts: Vilvoorde

VTM (Vlaamse Televisie Maatschappij) (Prod.) (2010). De jeugdgevangenis van Tongeren [videobestand]. Telefacts Crime.

Walgrave, L. (1978). Uitgeleide aan de jeugdbescherming. Leuven: Acco.

Walgrave, L. (2009). Het hoofd koel houden: omgaan met probleemgedrag door jongeren. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 20. 3-6.

Walgrave, L. (2012). Jeugddelinquentie in perspectief: met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak. Mechelen: Kluwer 2012

Walgrave, L. (2012). Jeugddelinquentie in perspectief: met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak. Mechelen: Kluwer 2012

Walgrave, L. (donderdag 2, augustus, 2012). Jeugddelinquentie, met een koel hoofd. Knack. Geraadpleegd via http://www.knack.be

Walgrave, L. (Editor). (2012). Jeugddelinquentie in perspectief: met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak. Cahier Welzijnsgids, 1-187. Mechelen: Kluwer.

Walgrave, L. Hooge, N. (2002). Jongeren in Vlaanderen. Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Walgrave, Lode (Editor). 2012. Jeugddelinquentie in perspectief: met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak. Mechelen: Kluwer, 2012.

Walgrave.L.(2001). Jeugddelinquentie in de stad. Tijdschrift voor wel welzijnswerk

Waller, I.(2006) Less Law, More Order: The Truth about Reducing Crime. Westport, CT: Preager.

Wasserman, G. A., Keenan, K., Tremblay, R. E., Coie, J., Herrenkohl, T. I., Loeber R., & Petechuk, D.(April, 2003). Risk and protective factors of child delinquency Bulletin Series. Washington DC: Office of Justice and Delinquency Prevention.

Wasserman, G.A. & Miller, L.S. (1998). The prevention of serious and violent juvenile offending. In: Loeber, R. & Farrington, D.P. (1998). Serious and violent juvenile offenders. Risk factors and succesful interventions. Thousand Oaks: Sage Publications.

Weijers, I. (2008). Jeugdstrafrecht: in internationaal perspectief. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2008

Weijers, I. (2008). Jeugdstrafrecht: in internationaal perspectief. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2008

Weijers, I. (2008). Justitiële interventies: voor jeugdige daders en risicojongeren. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Weijers, I., Eliaerts, C., (2008), Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit, Den Haag: Boom juridische uitgevers,

Weijters, G., Vinke, A., Van der Logt, M., & Gerris, J. R. M. (2004). Gezin, vriendengroep en school als predictoren van delinquent gedrag: Vergelijking tussen jonge en oudere adolescenten. In J. R. M. Gerris (Ed.) Jeugdzorg en probleemgedrag: Opvoedingswaarden en vernieuwingen in aanpak (pp. 9-22). Assen: Van Gorcum.

Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (15 mei 2006). Belgisch staatsblad, 5-22.

Wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd BS 1 maart 2002.

Wet van 14 november 2000 betreffende het Verdrag Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd (27 maart 2066). Belgisch Staatsblad, 17214

Wet van 15 maart 1999 tot besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd (1999-06-01). Belgisch staatsblad, 1999029245

Wet van 26 juni 2014 tot aanwijzing van de leden van de platforms voor intersectoraal overleg overleg “Onderwijs-Hulpverlening aan de Jeugd” zoals bedoeld bij artikel 6 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieoriëntatie (2014-10-27) Belgisch staatsblad, 2014029610

Wet van 7 juli 2006 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen (2006-07-24). Belgisch staatblad, 2006000523

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (15 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4041

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (15 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4041

Wet van 9 oktober 2015 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen (17 november 2015). Belgisch Staatsblad, 69028

Wet van 9 oktober 2015 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen (17 november 2015). Belgisch Staatsblad, 69028

Wientjes, J. & R. de Kemp (2007). Risicofactoren. In: Van Wijk, A., E. Bervoets (red.). Politie en jeugd. Inleiding voor de praktijk. Den haag: Elsevier, 189-202.

Wilson, J. Q., & Herrnstein, R. J.(1985). Crime and human nature. New York: Simon and schuster.

Wiltschut, H., (2008), ook rotjongens hebben het niet makkelijk: schrijfster over leven in jeugdgevangenis, Sozio : vakblad voor sociale en pedagogische beroepen., Jrg. 13 (2008) nr. 84, p. 6-9

Wittebrood, K. (2007). Slachtoffers van criminaliteit: een inleiding in de victimologie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Wood, W., Wong, F.Y., e.a., Effects of media violence on viewers aggression in unconstrained social interaction, Psychological bulletin, 109e jrg., 1991, pp. 371-383

Wouters, C.,Veranderingen in het patroon van sociale controle en zelfcontrole; over de stijging in criminaliteit sinds 1950 en de sociogenese van een ‘derde natuur’ Tijdschrift voor criminologie, nr. 3, 1997, pp. 200-216

Young, H., J. van Kan e.a., Zinloos geweld, overdreven of onderbelicht? Een eerste probleemverkenning, Den Haag, Politie Haaglanden, 1998

z.a., (2009) Justitie in cijfers, Brussel: FOD Justitie, p. 43

z.a., (2009) Justitie in cijfers, p. 43

z.a., (juni 2007), Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling, Kind en Adolescent, p85-86

ZA, (2013), celebrating the innovative use of technology to win the fight against gang violence, Thomson Reuters

ZA., (2015,5 december), politie overlegt met jongerwelzijn, Gazet van Antwerpen, p. 27