Wetten

Annelies Nuytten

Artikel 40 in het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. (20 november 1989, Algemene Vergadering van de Verenigde Naties)

Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen.

Annemarijn Vanlanckere

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (15 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4041

Wet van 9 oktober 2015 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen (17 november 2015). Belgisch Staatsblad, 69028

Wet van 14 november 2000 betreffende het Verdrag Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd (27 maart 2066). Belgisch Staatsblad, 17214

Astrid Lefevere
De jeugdbescherming wordt in hoofdzaak geregeld door de wet van 8 april 1965(externe link)betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.
Twee wetten van respectievelijk 15 mei 2006(externe link) en 13 juni 2006(externe link) hervormen de wet van 1965. Zij omvatten een bredere waaier aan maatregelen die de rechter kan uitspreken of die het parket (procureur des Konings) kan voorstellen ten aanzien van een minderjarige die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd.
Door de Zesde Staatshervorming valt de jeugdbescherming voortaan voor een groot deel onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. In Brussel is de GGC bevoegd
Sinds 1 juli 2014 zijn de gemeenschappen bevoegd voor:
• het bepalen van de aard van de maatregelen ten aanzien van de minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
• de regels inzake de uithandengeving;
• de regels inzake de plaatsing in een gesloten instelling;
• de gesloten instellingen, volgens bepaalde uitvoeringsregels.
De gemeenschappen kunnen de dwingende maatregelen bepalen die kunnen worden genomen ten aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Dat omvat de bepaling van:
• de aard van de maatregelen;
• de hiërarchie van die maatregelen en de criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van de op te leggen maatregelen;
• de maatregelen zelf;
• de onderliggende beginselen van de maatregelen.
De gemeenschappen moeten die nieuwe bevoegdheden uitoefenen met inachtneming van de bevoegdheden die federaal blijven, namelijk:
• de organisatie van de jeugdgerechten: de oprichting en samenstelling ervan;
• de territoriale bevoegdheid van die rechtscolleges;
• de procedure voor die rechtscolleges: de wijze waarop de procedure wordt ingeleid en de termijn.
De federale staat blijft ook bevoegd voor de voorlopige hechtenis en de uitvoering van de straffen opgelegd aan uit handen gegeven jongeren.
Deze rubriek beschrijft het systeem van jeugdbescherming zoals het momenteel bestaat volgens de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.

Eliot Flouw
Wet van 15 maart 1999tot besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd (1999-06-01). Belgisch staatsblad, 1999029245

Wet van 7 juli 2006 totversterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit , met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen (2006-07-24). Belgisch staatblad, 2006000523

Wet van 1 december 2009 tot Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2009 tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de Hulpverlening aan de Jeugd van de Commissie voor de erkenning van de diensten voor schoolherinschakeling (2010-01-14) Belgisch staatblad, 2009029925

Wet van 26 juni 2014 tot aanwijzing van de leden van de platforms voor intersectorieel overleg "Onderwijs - Hulpverlening aan de Jeugd" zoals bedoeld bij artikel 6 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieoriëntatie (2014-10-27) belgisch staatblad, 2014029610

16 januari 2009 tot besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (2009-03-11) belgisch staatblad, 2009200927

Emilie De Backer

Koninklijk Besluit betreffende de toekenning van vergoedingen aan bepaalde personen voor hun deelneming aan vergaderingen die worden georganiseerd door de instellingen bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, Belgisch Staatsblad, (31/08/1966)

Koninklijk Besluit betreffende de toekenning van vergoedingen aan bepaalde personen voor hun deelneming aan vergaderingen die worden georganiseerd door de instellingen bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, Belgisch Staatsblad, (31/08/1966)

Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van vereffening van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen, waarop de inrichtingen, met uitzondering van de rijksgestichten voor observatie en opvoeding onder toezicht, de diensten die erkende gezinsvervangende tehuizen organiseren, alsook de private personen, aanspraak kunnen maken voor de plaatsingen, verricht krachtens de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, Belgisch Staatsblad, (15/06/1973)

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, Belgisch Staatsblad, (13/12/2006)

Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de organisatie van een zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen onder de toepassing van artikel 36, 4° en artikel 52 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, als onderdeel van een globaal zorgprogramma voor kinderen en jongeren. Belgisch Staatsblad, (22/02/2007)

Esra Hinkov

Wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (1). 19 juli 2006. Belgisch Staatsblad, 2006009573.

Wet van 39 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (1). 27 september 2013. Belgisch Staatsblad, 2013009420.

Ministerieel besluit van 15 januari 2007 betreffende de invoering van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010. 30 maart 2007. Belgisch Staatsblad, 2007000290.

Ine Verstraete

Art. 19 bis. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de code voor de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming bedoeld bij artikel 19 bis van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd (4 maart 1991) (besluit).

Artikel 43. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd. (29/08/2013)

Artikel 1 & 2. Decreet betreffende de integrale jeugdhulp (1). (12/07/2013) (decreet)

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Decreet ter ondersteuning van het jeugdwerk. (6/12/2011) (decreet)

Ministerie van de Franse Gemeenschap. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 september 2003 tot bepaling van het organiek reglement van de internaten en opvangtehuizen van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap. (8/05/2015) (besluit)

Jeroen Duyck

Minderjarigen mogen geenszins worden gelijkgesteld met meerderjarigen wat de mate van verantwoordelijkheid en de gevolgen van hun daden betreft. De minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, moeten evenwel bewust worden gemaakt van de gevolgen van hun daden

Voorkoming van delinquentie is van wezenlijk belang om de maatschappij op lange termijn te beschermen. Zulks vereist dat de bevoegde autoriteiten de onderliggende oorzaken van de jeugddelinquentie aanpakken en een multidisciplinair actieplan uitwerken;

Elke rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen gebeurt, voor- zover zulks mogelijk is, door actoren, ambtenaren en magistraten met een specifieke en permanente opleiding inzake jeugdrecht;

Rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen streeft doelstellingen na inzake opvoeding, verantwoordelijkheidszin, resocialisatie en bescherming van de maatschappij;

Minderjarigen genieten in het kader van deze wet van persoonlijke rechten en vrijheden, waaronder die omschreven in de Grondwet en in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, inzonderheid het recht om te worden gehoord tijdens het proces dat leidt tot beslissingen die hen aangaan en het recht daaraan deel te nemen. Deze rechten en vrijheden moeten gepaard gaan met bijzondere waarborgen :
a) telkens als de wet afbreuk kan doen aan bepaalde rechten en vrijheden van de jongeren, hebben die jongeren het recht te worden geïnformeerd over de inhoud van deze rechten en vrijheden;
b) de vader en moeder nemen het onderhoud en de opvoeding van en het toezicht op hun kinderen op zich. Bijgevolg kunnen de jongeren enkel volledig of gedeeltelijk aan het ouderlijk gezag worden onttrokken in de gevallen waarin maatregelen houdende handhaving van dit gezag als een contra-indicatie kunnen worden beschouwd;
c) de situatie van de minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, vereist toezicht, opvoeding, tucht en begeleiding. Hun toestand van afhankelijkheid, hun ontwikkelings- en maturiteitsgraad scheppen echter bijzondere noden die luisterbereidheid, raad en bijstand vereisen;
d) elk optreden dat een opvoedende maatregel inhoudt, heeft tot doel de jongere aan te moedigen zich de maatschappelijke normen eigen te maken;
e) bij de tenlasteneming van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, wordt, wanneer zulks mogelijk is, een beroep gedaan op de in de wet bepaalde vervangingsmaatregelen voor de gerechtelijke procedures, waarbij evenwel rekening wordt gehouden met de bescherming van de maatschappij;
f) in het kader van de wet mogen aan het recht op vrijheid van de jongeren slechts minimale belemmeringen worden opgelegd die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de maatschappij, rekening houdend met de noden van de jongeren, de belangen van hun familie en het recht van de slachtoffers. (ing. W. 3 juni 2006, art. 3, I: 16 oktober 2006)]

Lena Neirynck
Decreet tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd (29 november 2012). Belgisch staatsblad, 43-54.

Decreet betreffende de integrale jeugdhulp (12 juli 2013). Belgisch staatsblad, 72-91.

Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (15 mei 2006). Belgisch staatsblad, 5-22.

Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (4 mei 2007). Belgisch staatsblad, 224-233.

Koninklijk besluit tot oprichting van een Centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (1 maart 2002). Belgisch staatsblad, 3.

Maithe Caveye
Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (15 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4041.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen (9 oktober 2015).Belgisch Staatsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp. (6 februari 2015). Belgisch Staatsblad.

Penelope Vandevenne
Dewael, P. (2006). Ministeriële omzendbrief PLP 41 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen.

Federale overheid (1965). Wet [betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.

Federale Overheid, Gewesten en Gemeenschappen (2002). Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

UNO (1989). Internationale Verdrag van de rechten van het kind.

Vlaamse Regering (2006).Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.

Sarah Silverans
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van minderjarige in de integrale jeugdhulp, BS 4 oktober 2004.

Ministeriële omzendbrief nr. 1/2007 van 7 maart betreffende de wetten van 15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, BS 8 maart 2007.

Wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd BS 1 maart2002.
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (15 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4041.

Wet van 9 oktober 2015 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen (17 november 2015). Belgisch Staatsblad, 69028.

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (15 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4041

Michael Merlier

 Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (15 mei 2006)

 Wet van 14 november 2000 betreffende het Verdrag Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd (27 maart 2066)

 7 APRIL 1999. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren (1)

 Federale Overheid, Gewesten en Gemeenschappen (2002). Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.